ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถ่ินเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประจำปี 2560
  รายละเอียด :

กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถ่ินประจำปี 2560

สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี :

ภาษีบำรุงท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 30 เมษายน 2560
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
ภาษีป้าย ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2560

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่นได้ในวัน และเวลาราชการ ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง
สนง.เทศบาลตำบลทุ่งหว้า (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.)
โทร.074-789110 ต่อ 14

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน