ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกเป็น 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปออกเป็น 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ........................................................................................................................ เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจาก ปี พ.ศ.2563 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน ปี พ.ศ.2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่นเดียวกับที่เคยดำเนินการใน ปี พ.ศ.2563 อาศัยความตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นควรขยายเวลาการ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 หากมีข้อสงสัย ติดต่อ สอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือ โทร 074-789110 ต่อ 14 หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-542-1471
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 257 คน