ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
26 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บง 2591 สตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 เม.ย. 2563
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน(กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 เม.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 เม.ย. 2563
6 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2563
7 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
09 เม.ย. 2563
8 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 เม.ย. 2563
10 ประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์และเช่าเครือ่งเสียงตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18