เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยบัญญัติขอกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 104) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การเพิ่มชื่อ กรณีคนได้รับสัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ หรือโดยการแปลงสัญชาติ ขอสัญชาติไทยตามสามี หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 102) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูล พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การขอบ้านเลขที่ กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การขอบ้านเลขที่ (ระเบียบฯ ข้อ 32) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การแก้ไขรายการชื่อ ตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสาร ทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดารมารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1(1)) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดา มารดา ของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นหรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1(3)) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
21 - 40 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า