เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-1898-2938
นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-1898-2938
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9908-7461
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9908-7461
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82