เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-1898-2938
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อหนัดนงค์ รัตนวิภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร : 081-898-8865


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า