ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง