ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ) รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง