ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบฉ-72 สตูล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง