ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธื สลามัตฮารีรายาอีฎิ้ลฟิตรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง