ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสิรม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง