ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง