ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง