ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง