ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ๔๕๑๕ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง