ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง