ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น (โซ่เลื่อย) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง