ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๙๙๑ สตูล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง