ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๑๑๖ สตูล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง