ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องผสมสัญญาณ 16 ช่อง (Mixer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง