ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสิรม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง