ข่าว : "เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

รายละเอียด  : วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้าผู้แจ้งข่าว : เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ประกาศเมื่อ :