เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box คณะผู้บริหาร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายสนิท เอี้ยวซิโป
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4750-5685
นายสนิท เอี้ยวซิโป
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4750-5685
นายดุสิต ทุ่งหว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7297-0049
นายดุสิต ทุ่งหว้า
รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7297-0049
นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-6956-4228
นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-6956-4228
นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8702-4360
นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 09-8702-4360
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร สินจรูญศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7836-4997
นายสมพร สินจรูญศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-7836-4997
สิบเอกราเหม หีมปอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
สิบเอกราเหม หีมปอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
นายพิทักษ์ มณีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพิทักษ์ มณีโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชำนิ สมัยอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชำนิ สมัยอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสนิท ปาวัล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสนิท ปาวัล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมหมาย ลาทัพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมหมาย ลาทัพ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกิจจา ทอดทิ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายกิจจา ทอดทิ้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอรุณ ทุ่งหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอรุณ ทุ่งหว้า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมาน สะอาดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมาน สะอาดดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทอดศิลป์ บุญเสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเทอดศิลป์ บุญเสน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยวัฒน์ เตยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายชัยวัฒน์ เตยแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-1898-2938
นายเสฏฐะวิชช์ หมวดจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-1898-2938
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9908-7461
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-9908-7461
account_box สำนักปลัด
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-5643-8699
นางสาวพิชชาภา ชะหนู
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิชชาภา ชะหนู
นักทรัพยากรบุคคล
นายมหิดล ยาหมาย
นิติกร
นายมหิดล ยาหมาย
นิติกร
นางพิมพ์ใจ ตุกังหัน
นักจัดการงานทั่วไป
นางพิมพ์ใจ ตุกังหัน
นักจัดการงานทั่วไป
พ.จ.อ.วิรัตน์ เพชรหวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
พ.จ.อ.วิรัตน์ เพชรหวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวผการัตน์ หลังเถาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวผการัตน์ หลังเถาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นายจำเริญ มานะกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นายจำเริญ มานะกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นายถาวร นาคบรรค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายถาวร นาคบรรค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายชัยยะ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยะ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ชูกะชบา
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ชูกะชบา
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา ทองจีน
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา ทองจีน
พนักงานดับเพลิง
นายจารึก ส่งข่าว
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ(ดับเพลิง)
นายจารึก ส่งข่าว
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ(ดับเพลิง)
นายไชยรัตน์ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายไชยรัตน์ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชิต ดำรงวีระวิทย์
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชิต ดำรงวีระวิทย์
พนักงานดับเพลิง
นายสมมาตร ส่งข่าว
พนักงานดับเพลิง
นายสมมาตร ส่งข่าว
พนักงานดับเพลิง
นางณัฐณิชา ยีกาเดี๊ยะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางณัฐณิชา ยีกาเดี๊ยะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาววรรณา เหาะหาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาววรรณา เหาะหาด
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางมณิชญา หลงสลำ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางมณิชญา หลงสลำ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานจ้างขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานจ้างขับรถยนต์
นางอุดมศรี รับไทรทอง
ผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง
นางอุดมศรี รับไทรทอง
ผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางสาวปุณฑิวา อัครณรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปุณฑิวา อัครณรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกรวีร์ จุนณศักดิ์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางกรวีร์ จุนณศักดิ์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ ศุภศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอุษณีย์ ศุภศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางจิรา ชุ่มชื่น
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางจิรา ชุ่มชื่น
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางติก๊ะ ยะหริ่ง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางติก๊ะ ยะหริ่ง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวอุไรรัตน์ จิตต์หลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ จิตต์หลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวดรรชนี เศษแอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวดรรชนี เศษแอ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายเอกสิน หยงสตาร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1096-7042
นายชาคริต หีมปอง
นายช่างโยธา
นายชาคริต หีมปอง
นายช่างโยธา
นายอดุลย์เลาะ มานะเกล้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอดุลย์เลาะ มานะเกล้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
-
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวจารุพักตร์ ชาวสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจารุพักตร์ ชาวสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสายสุนีย์ หลังนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสายสุนีย์ หลังนุ้ย
นักจัดการงานทั่วไป
นายประสพ สมัยอยู่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายประสพ สมัยอยู่
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางอัชรี มานะกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัชรี มานะกล้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนิรมล ยังปากน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนิรมล ยังปากน้ำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสาน มานะกล้า
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายประสาน มานะกล้า
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชุมพล ขุนแสง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายชุมพล ขุนแสง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางจุรีพร เทียนสิริสวัสดิ์
คนงาน
นางจุรีพร เทียนสิริสวัสดิ์
คนงาน
นางอารียา ปานสนั่น
คนงาน
นางอารียา ปานสนั่น
คนงาน
นางสาวสุภาพร มานะกล้า
คนงาน
นางสาวสุภาพร มานะกล้า
คนงาน
นายวิรัตน์ เหล็มปาน
คนงาน
นายวิรัตน์ เหล็มปาน
คนงาน
นายยุโซ๊ะ โต๊ะหมาด
คนงาน
นายยุโซ๊ะ โต๊ะหมาด
คนงาน
นายสนิท ปานสนั่น
คนงาน
นายสนิท ปานสนั่น
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-9908-7461
นายโรม กลัดทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08-9908-7461
นางสาวนารีรัตน์ ปาวัล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนารีรัตน์ ปาวัล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท
ครู
นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท
ครู
นางสมร อะหมาด
ครู
นางสมร อะหมาด
ครู
นางสาวอนงค์นาฏ แซ่ติ่ม
ครู
นางสาวอนงค์นาฏ แซ่ติ่ม
ครู
นางสาวปราณีต ทองแป้น
ครู
นางสาวปราณีต ทองแป้น
ครู
นางสาวไพพรรณ หลังเถาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไพพรรณ หลังเถาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายใจ ทองจีน
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายใจ ทองจีน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุทิศ ล่าหมาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
นายอุทิศ ล่าหมาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59