messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box สำนักปลัด
นางสาวยศสรัล หีมปอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 09-2683-2078
นางกรวีร์ จุนณศักดิ์ศรี
นักทรัพยากรบุคคล
นายมหิดล ยาหมาย
นิติกร
นางพิมพ์ใจ ตุกังหัน
นักจัดการงานทั่วไป
พ.จ.อ.วิรัตน์ เพชรหวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวผการัตน์ หลังเถาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล
นักจัดการงานทั่วไป
นายจำเริญ มานะกล้า
นักพัฒนาชุมชน
นายชัยยะ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายวิโรจน์ ชูกะชบา
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา ทองจีน
พนักงานดับเพลิง
นายจารึก ส่งข่าว
พนง.ขับรถบรรทุกน้ำสิบล้อ(ดับเพลิง)
นายไชยรัตน์ หีมปอง
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชิต ดำรงวีระวิทย์
พนักงานดับเพลิง
-
พนักงานดับเพลิง
นางณัฐณิชา ยีกาเดี๊ยะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางมณิชญา หลงสลำ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
(ว่าง)
พนักงานจ้างขับรถยนต์
นางอุดมศรี รับไทรทอง
ผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า