messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : -
นางสาวนารีรัตน์ ปาวัล
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐวภัสสร์ ทิพย์นรากุล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกชพรรณฐ์ สุวรรณภูดิท
ครู
นางสมร อะหมาด
ครู
นางสาวอนงค์นาฏ แซ่ติ่ม
ครู
นางสาวปราณีต ทองแป้น
ครู
นางสาวไพพรรณ หลังเถาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.สายใจ ทองจีน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายอุทิศ ล่าหมาด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสันทนาการ
นางสาวมาริญา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวหทัยรัตน์ ลาทัพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ (ศพด.)
นายสนิท ปานสนั่น
ปฏิบัติงานทำความสะอาด (ศพด.)

× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า