เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
account_box กองคลัง
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางสาวปุณฑิวา อัครณรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายธนพล ชวพ้อง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอุษณีย์ ศุภศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิรา ชุ่มชื่น
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางติก๊ะ ยะหริ่ง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวดรรชนี เศษแอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวนันทิกา โคกเขา
ผช.จนท.ธุรการ


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า