เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

"เป็นเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี การศึกษาก้าวไกล สังคมโปร่งใส ร่วมใจพัฒนา"

งานกิจการสภา
folder งานกิจการสภา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
facebook
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
account_box กองคลัง
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางอรุณี โสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-9658-9619
นางสาวปุณฑิวา อัครณรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปุณฑิวา อัครณรัตน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกรวีร์ จุนณศักดิ์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางกรวีร์ จุนณศักดิ์ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ ศุภศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวอุษณีย์ ศุภศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นางจิรา ชุ่มชื่น
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางจิรา ชุ่มชื่น
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
นางติก๊ะ ยะหริ่ง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางติก๊ะ ยะหริ่ง
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวอุไรรัตน์ จิตต์หลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุไรรัตน์ จิตต์หลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวดรรชนี เศษแอ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวดรรชนี เศษแอ
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
นายเสนีย์ อนันตอัมพร
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า
โทร : 08-4847-1347
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151