messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
info ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า การจัดตั้งชุมชน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๓๓๒๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหว้า การจัดตั้งชุมชน


ทำเนียบคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า