เทศบาลตำบลทุ่งหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
Thung Wa Subdistrict Municipality


ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกวา 1 แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
101 - 120 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× เทศบาลตำบลทุ่งหว้า